Ubytovací řád

Ubytování hostů

 • Po příchodu obdrží host od ubytovatele 1 svazek klíčů na apartmán a potřebné informace související s pobytem.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem neohlášené osoby.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu od 14.00 do 16.00 hodin, popř. v předem domluvený čas.
 • V den odjezdu hosté uvolní pokoj do 10.00 hodin a klíče odevzdají ubytovateli, který provede zběžnou kontrolu ubytovacího zařízení.
 • U chaty je hostům k dispozici parkovací místo pro jedno osobní vozidlo na apartmán. Za případnou krádež nebo poškození auta nenese ubytovatel žádnou odpovědnost.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Do vnitřních prostor chaty je vstup pouze po přezutí do domácí obuvi. Zákaz chození po schodech v lyžařské a snowboardové obuvi.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. hosté dodržují noční klid.
 • V celé chatě platí přísný zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří.
 • Hosté jsou povinni chovat se na pokojích i v ostatních prostorách chaty tak, aby nevznikl požár nebo poškození chaty. Součástí vybavení apartmánu jsou poplachové hlásiče kouře. Chata je vybavena přenosnými hasicími přístroji. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru. Jakékoliv poškození nebo použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí), bude nutné uhradit.
 • Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. Rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objektu.
 • Hosté přebírají apartmány bez závad, případné závady jsou povinni neprodleně (v den nástupu) oznámit ubytovateli. Pokud dojde během pobytu k poškození apartmánu či jiného zařízení chaty z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši. Při ztrátě klíčů host plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků.
 • Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (varné konvice, plotýnky, ventilátory apod.). Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužící k osobní hygieně hosta (holících, masážních strojků, sušičů vlasů) a elektrický pomůcek pro děti (chůvičky, ohřívače lahví).
 • Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu jak v chatě, tak v přilehlém okolí. Ke třídění odpadu jsou v objektu umístěny nádoby k tomu určené.
 • Z bezpečnostních důvodů nezapalujte v chatě svíčky.
 • Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném, a to je otevřené ohniště s grilovacím kamenem a posezením na pozemku chaty.
 • Při odchodu jsou hosté povinni zkontrolovat, zda jsou zhasnutá světla, vypnuté elektrospotřebiče, uzavřeny vodovodní baterie a zavřená okna. Při příchodu a odchodu je host povinen uzamknout hlavní vstup.

Práva a povinnosti ubytovatele

 • Ubytovatel předá hostům prostory vyhrazené k jejich ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
 • Výměna ložního prádla a ručníků se provádí 1x týdně, dále při změně obsazení lůžka.
 • Při nedodržení ubytovacího řádu je ubytovatel oprávněn zrušit hostu ubytování.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Upozorňujeme hosty na namrzající schody a chodník. Za případné zranění neručíme.
 • Vznik mimořádných událostí je host povinen ohlásit osobně nebo telefonicky na č.:601588815

Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ani majetku ubytovaných. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Zákazník převzetím klíčů od apartmánu potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na chatě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Přejeme Vám příjemný pobyt! Mandovi